Steennis Advies

Advies

Bij verzuim kijkt Steennis Advies wat een medewerker nog wél kan. Indien er geen uitzicht is op snelle werkhervatting, geeft Steennis Advies, evt. na advies van de bedrijfsarts, advies voor een persoonlijk re-integratieplan (poortwachterplanning) dat tevens dient als basis voor de door de Wet Verbetering Poortwachter, vereiste Probleemanalyse en het Plan van Aanpak.

In mijn aanpak om gezondheid te bevorderen en verzuim te verlagen richt Steennis Advies zich op:

Preventie

Steennis Advies stuurt op laagdrempelige samenwerking tussen medewerker, leidinggevende en arbeidsdeskundige. Dit leidt uiteindelijk tot gezonde werkomstandigheden waarin de keuze naar verzuim geminimaliseerd is. Risicobeheersing, preventie en gezondheid worden gekoppeld zodat zij elkaar versterken. Bekendheid bij medewerkers en leidinggevenden van het eigen regiemodel. Bij een onbalans van de werk - privé belasting snelle verwijzing naar de arbeidsdeskundige of derden, toegang tot begeleidingtrajecten en het aanbieden van diverse opleidingen (verzuim, wet en regelgeving, oplossingsgerichte gespreksvoering, eigen regiemodel).

Curatie

Steennis Advies stuurt op het terugdringen van bestaand verzuim door een verdere omslag in verantwoordelijkheid en verzuimbeleving te realiseren. Bij verzuim wordt gedacht in mogelijkheden en niet in beperkingen. Steennis Advies maakt gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering om medewerkers te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verzuim en zelf oplossingen aan te dragen. Er wordt creatief omgegaan met de mogelijkheden van de medewerker in relatie tot de arbeidsmogelijkheden bij de werkgever. Leidinggevenden worden ondersteund bij het concreet benoemen van mogelijkheden en de vertaling van belastbaarheid naar concrete taken op de werkplek.