Steennis Advies

Visie

Steennis Advies beweegt medewerker en leidinggevende om samen de verantwoordelijkheid en regie te nemen (het eigen regiemodel). Als de balans werk/privé in gedrang komt door veranderingen in de belastbaarheid van de medewerker, geeft Steennis Advies de medewerker en leidinggevende advies en ondersteuning om onnodig (langdurig) verzuim te voorkomen. In verzuimsituaties overlegt Steennis Advies samen met de leidinggevende en medewerker welke acties ingezet moeten worden om een spoedige werkhervatting te realiseren en het verzuim duurzaam op te lossen. Hierbij wordt ook de terugvalpreventie in kaart gebracht.

Missie

In mijn aanpak om gezondheid te bevorderen en verzuim te verlagen richt Steennis Advies zich op het terugdringen van bestaand verzuim door een verdere omslag in verantwoordelijkheid en verzuimbeleving te realiseren. Bij verzuim wordt gedacht in mogelijkheden en niet in beperkingen. Steennis Advies maakt gebruik van oplossingsgerichte gespreksvoering om medewerkers te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het verzuim en zelf oplossingen aan te dragen. Er wordt creatief omgegaan met de mogelijkheden van de medewerker in relatie tot de arbeidsmogelijkheden bij de werkgever. Leidinggevenden worden ondersteund bij het concreet benoemen van mogelijkheden en de vertaling van belastbaarheid naar concrete taken op de werkplek.

Indien er geen uitzicht is op snelle werkhervatting, geeft Steennis Advies, eventueel na advies van de bedrijfsarts, advies voor een persoonlijk re-integratieplan dat tevens dient als basis voor de door de Wet Verbetering Poortwachter, vereiste Probleemanalyse en het Plan van Aanpak.

Contact